Doneseni akti od 02. lipnja do 09. lipnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  02. lipnja do 09. lipnja 2011. godine 1. Odluka o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe stambenih građevina iz programa POS-a na lokaciji Šijana
 2. Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č. 1855/6 k.o. Pula u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje i sl.
 4. Odluka o davanju odobrenja za izvođenje radova na Trgu na mostu i dijelu Tršćanske ulice
 5. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga mase do 50 grama
 6. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II.B Zakona u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama
 7. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II.B Zakona u predmetu nabave usluga veterinarsko-higijeničarskih mjera
 8. Odluka o davanju u najam stana - Rajk Erika
 9. Odluka o davanju u najam stana - Raste Branko
 10. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Ćić Zlata
 11. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina
 12. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih
 13. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina
 14. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija
 15. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
 16. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Caffe bar Podrum, MNK Šijana)
 17. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (ugostiteljski objekt LP)
 18. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu rekonstrukcije državne ceste D66 u korist "Hrvatske ceste" d.o.o.
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu
 21. Zaključci o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju ustanova i udruga čiji je osnivač Grad Pula (PU Dječji vrtići Pula, PU-IP Rin Tin Tin Pula-Pola, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, Pula Film Festival, Pučko otvoreno učilište Pula, JU Pula Sport, Savez sportova Grada Pule, Zajednica tehničke kulture Pula)