Doneseni akti od 01. srpnja do 07. srpnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  01. do 07. srpnja 2011. godine 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 3. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije gravitacijskog kolektora od prekidnog okna do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Valkane u Puli
 4. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove, u predmetu Klasa:UP/I-943-04/11-01/16
 5. Odluka o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
 6. Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture
 7. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/130;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od 01.06.2011. godine
 8. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/103;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od 28.04.2011. godine
 9. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja Valkane, Udruga Metamedij, Udruga Monteparadiso, Udruga Seasplash)
 10. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja Valkane, MO Štinjan, Udruga Marsova soba)
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - terasa Aruba cluba
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Pliško Biljana