Doneseni akti od 28. siječnja do 03. veljače 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 28. siječnja do 03. veljače 2010. godine



 1. Zaključak o prihvaćanju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2010. godinu
 2. Odluka o zaključivanju Anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora u Puli, H. Dalmatina br. 7 (HDLU Istre)
 3. Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora između Grada Pule i Loredane Grgorinić iz Pule, G. Martinuzzi br. 12
 4. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule (Barada Matija-Mislav - Prolaz kod zdenca br. 4, Tecnoline d.o.o. - Sergijevaca br. 10, Jačmenjak Mirjana - D. Bratovštine br. 2, Marko Promet d.o.o. - Trinajstićeva br. 6)
 5. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3
 6. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja kabelske NN mreže radi priključenja građevine - MO Vidikovac
 7. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 8. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Mančić Cvetković Adela
 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke, Klasa: 371-02/10-02/1, Urbroj: 2168/01-04-03-01-0358-10-2 od 26. siječnja 2010.
 10. Zaključak o davanju suglasnosti Društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prosincu 2009. godine
 12. Izvješće o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec prosinac 2009. godine