Doneseni akti od 27. kolovoza do 02. rujna 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 27. kolovoza do 02. rujna 2010. godine  1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2010./2011. g.
 2. Odluka o davanju u najam stana - Jakovljević Radisav
 3. Odluka o davanju u najam stana - Vlajić Zoran
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
 7. Odluka o prijenosu prava korištenju u korist Osnovne škole Veli Vrh - k.č. 780/169 k.o. Galižana (osnovna škola Veli Vrh)
 8. Odluka o prijenosu prava korištenja u korist Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula - k.č. 780/237 k.o. Galižana (dječji vrtić Veli Vrh)
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu poslovnih prostora mjesnim odborima Grada Pule, Klasa: 022-05/04-01/563, Urbroj: 2168/01-07-03-04-2 (prostori MO Veli Vrh)
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Rižanska br. 15 u Puli
 11. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Valovine br. 2 u Puli
 12. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec srpanj 2010. godine