Doneseni akti od 19. veljače do 24. veljače 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 19. veljače do 24. veljače 2010. godine

 1. Zaključak o pridruživanju projektu "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj"
 2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2010. godinu
 3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2010. godinu
 4. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2010. godinu
 5. Zaključak o pokroviteljstvu 13. Otvorenog prvenstva Hrvatske u atletici za osobe s invaliditetom
 6. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana za 2010. godinu
 7. Zaključak o prihvatu prijedloga prethodne nagodbe - Brioni d.d.
 8. Odluka o kupnji zemljišta - Nikola Duraković, Jozo Martinović i Alojz Jurić
 9. Odluka o kupnji zemljišta - Alenka Leskovšek
 10. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Paolina Perhat
 11. Odluka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Kaštanjer Pula za sklapanje sporazuma za nastavak radnog odnosa
 12. Zaključci o utvrđivanju prijedloga izbora članova Nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele ili dionice (Pulapromet d.o.o., Vodovod Pula d.o.o., Tržnica d.o.o., Luka Pula d.o.o., Monte Giro d.o.o., Castrum Pula d.o.o., Pula Parking d.o.o., Kaštijun d.o.o., Herculanea d.o.o. Pula)