Doneseni akti od 19. kolovoza do 26. kolovoza 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 19. kolovoza do 26. kolovoza 2010. godine 1. Odluka o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014. godina
 2. Odluka o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. 1535/3 i k.č. 1535/a, obje k.o. Pula, u korist Pula Herculanea d.o.o.
 3. Odluka o kupnji zemljišta - Anna Kalčić
 4. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Rizzijeva, u Puli 
 5. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Bartolomeo Dei Vitrei br. 3, u Puli 
 6. Odluka o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva - Aldo Raić
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Republika Hrvatska
 8. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Markerić Marija
 9. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu za suvlasnički dio stana u zgradi u Puli, Sarajevska ulica br. 11
 10. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (festival "Outlook Festival" -07.09.2010, glazbena manifestacija "Fortress dance" - 11. i 12.09.2010, glazbene manifestacije Aruba club - od dana izdavanja Rješenja do 30.09.2010)
 11. Izvješće o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec srpanj 2010. godine  
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula
 13. Zaključak o potvrđivanju imenovanja Guerina Radešića za zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Područne vatrogasne zajednice Pula
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2009. godine