Doneseni akti od 18. svibnja do 28. svibnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. svibnja do 28. svibnja2010. godine  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 188/10 od 23. travnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 190/10 od 23. travnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 3. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Pule
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2010. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MO Kaštanjer, Turistička zajednica grada Pule i "EVENT-S")
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (HRT Radio Pula, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske , David činić, Udruga "Uliks")
 10. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
 11. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz dodatka II.B Zakona u predmetu nabave usluga veterinarsko-higijeničarskih mjera
 12. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz dodatka II. B Zakona u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama
 13. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice - Franko Percan
 14. Odluka o uvođenju nove organizacije prometa na Monte Zaru u Puli
 15. Odluka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Štiglićeva br. 13 u Puli
 16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja u otvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Šišanska br. 25 u Puli
 17. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Istra d.d.
 18. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Sonja Dragaš
 19. Odluka o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva - Mira Vrbetić
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Sandra Bašić
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Perhat Paolina
 22. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2009. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2009. godinu
 23. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec travanj 2010. godine
 24. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u travnju 2010. godine
 25. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2010. godine