Doneseni akti od 17. rujna do 30. rujna 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 17. rujna do 30. rujna 2010. godine  1. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu vijećnice Lovorke Tomičić
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 4. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom obrtu "VULIN" iz Pule, Tommaseova br. 10
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga prijenosa podataka
 6. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne nabave bez prethodne objave za sanaciju dijela krova OŠ Kaštanjer
 7. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga UPU "Istočna poslovna zona" za prethodnu raspravu
 8. Zaključak o prihvatu Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji s CARNet-om
 9. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Palazzine 8, u Puli
 10. Zaključak o ispravku Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta Klasa: 944-05/10-01/68, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0330-10-2
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ulice Veruda i dijela Uskočke ulice te raskrižja Ulice Veruda, Ulice Lungomare i Ukočke Ulice u Puli
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Bosa Stamenković
 13. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Forum br. 13 (Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula)
 14. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi - 01. listopada 2010., Udruga E-Artist - 23. listopada 2010., Auto klub MRC sport - 14. do 16. listopad 2010.)
 15. Odluka o davanju u najam stana (Mujkanović Abdulah)
 16. Pravilnik za održavanje ljetnih programa u Amfiteatru
 17. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec kolovoz 2010. godine