Doneseni akti od 15. listopada do 20. listopada 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 15. listopada do 20. listopada 2010. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Franka Hrelje
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Josipa Klašterke
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Karla Peršića i Alena Peršića
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Lasla Juhasa (nekretnina k.č.br. 3281/1 k.o. Pula)
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Lasla Juhasa (nekretnina k.č.br. 3283/3 k.o. Pula)
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Elene Roce
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Marije Vitasović
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prigovoru Branka Žgombe i Igora Žgombe
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištemu vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
 10. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
 11. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području grada Pule
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 13. Odluka o rashodovanju imovine - automobil marke CITROEN AX Spot 1.0.
 14. Zaključak o usvajanju informacije o smanjenju kamatne stope po Ugovoru o kreditu zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d.
 15. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec kolovoz i rujan 2010. godine
 16. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec svibanj 2010. godine