Doneseni akti od 14. siječnja do 20. siječnja 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 14. siječnja do 20. siječnja 2010. godine 1. Pravilnik o načelima, kriterijima i postupku za određivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 2. Odluka o uredovnom radnom vremenu stručnih referenata - tajnika mjesnih odbora
 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK PULA 2009"
 4. Plan i raspored lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog zemljišta s najpovoljnijim ponuditeljem T-Mobile Hrvatska d.o.o.
 6. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa - PU Dječji vrtići Pula
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta koje čini građevnu česticu u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće stambene građevine sagrađene na dijelu k.č.br. 1252/2 u k.o. Pula, na lokaciji u Puli, Buzetska 38
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sklopljenim ugovorima temeljem Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
 9. Odluka o prijenosu sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 10. Odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
 11. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Saliha Sofića
 12. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Šterpin Tihomir
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, Klasa: 944-05/09-01/88, Urbroj: 2168/01-01-01-0330-10-2