Doneseni akti od 12. ožujka do 18. ožujka 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 12. ožujka do 18. ožujka2010. godine  1. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2009"
 2.  Zaključak o utvrđivanju krajnjeg roka pravnim i fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva koji se odnose na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 5. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, Klasa: 944-05/10-01/29, Urbroj: 2168/01-01-01-0019-10-2 od 16. veljače 2010. godine
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o otpisu dugovanja Gušani Ademu za stan u Puli, Gundulićeva ulica br. 21
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu "Cerovlje promet" d.o.o. sa sjedištem u Cerovlju i "Tehomarkt promo" d.o.o. sa sjedištem u Puli
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti društvu Pula Herculanea d.o.o Pula na promjenu cijene komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganjakomunalnog otpada
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije dvorane za TZK OŠ Šijana
 12. Odluka o izmjeni Odluke za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2009/2010
 13. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec veljaču 2010. godinu