Doneseni akti od 11. studenog do 17. studenog 2010. godine

U četvrtak, 18. studenog 2010. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 11. do 17. studenog 2010. godine  1. Informacija o tijeku postupka naplate potraživanja po presudi Općinskog suda u Puli - tuženik Marpal d.o.o. Rijeka
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta (2008.-2010.)
 3. Zaključak o utvrđivanju interesa Grada Pule kao jedinice lokalne samouprave za gradnjom poslovne građevine na građevinskoj čestici koju čini dio k.č.br. 1968/9 u k.o. Pula, koja se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 4. Odluka o prijenosu sredstava trgovačkom društva Plinara d.o.o. Pula
 5. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stanova
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj:337/10 od 09. srpnja 2010. godine JU Pula Sport (dobava i montaža TV zatvorenog tipa za Gradski stadion "Aldo Drosina" u Puli)
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 8. Odluka o izmjeni Odluke o davanju skloništa tunelskog tipa-dopunske zaštite br.16 na lokaciji Arsenalska ulica, na uporabu u miru
 9. Odluka o popisu i imenovanju povjerenstava za popis imovine i obveza Grada Pule za 2010. godinu
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture koji zaključuju Grad Pula i "Grga" T.P. Pula
 11. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Mario Smoljan
 12.  Odluka o izdavanju tabularne isprave - Radmila Rajko
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Republika Hrvatska
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb
 15. Odluka o otpisu dugovanja s osnove komunalnog doprinosa - JU Pula Sport
 16. Odluka o otpisu dugovanja s osnove komunalnog doprinosa - "Gradine inženjering" d.d. Pula
 17. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Zavodu za javno zdravstvo IŽ za ulaganje - izvođenje radova adaptacije
 18. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestaciju (Udruga E-Artist, održavanje manifestacije elektroničke glazbe pod nazivom "The first 15 years" na lokaciji Fort Bourguignon)
 19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2010. godine