Doneseni akti od 10. lipnja do 17. lipnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 10. lipnja do 17. lipnja2010. godine
  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice za 2009. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2009. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2009. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola za 2009. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2009. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2009. godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Pule za 2009. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula 
 10. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijeldoga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (MO Kaštanjer, Gregovica, Stoja, Šijana, Vidikovac, Stari Grad, Veruda, Busoler, Monte Zaro)
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pečenje plodina, ze prodaju cvijeća i svijeća
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 221/10 od 13. svibnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 14. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula parking d.o.o.
 15. Odluka o sklapanju nagodbe - garaže u Balotinoj ulici u Puli
 16. Odluka o kupnji zemljišta - Aldo Krulčić
 17. Odluka o kupnji zemljišta - Majda i Davor Miljan
 18. Odluka o povratu više uplaćenih sredstava - Smoljan Mario
 19. Odluka o otkazu Ugovora o najmu od 18. svibnja 2004. godine
 20. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Kreativni Romi, Međunarodni odbojkaški turnir "Global Callenge 2010", 9. dani antike Pula Superiorvm)
 21. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec svibanj 2010. godine