Doneseni akti od 09. rujna do 16. rujna 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 9. rujna do 16. rujna 2010. godine  1. Zaključak o usvajanju Informacije o smanjenu kamatne stope po kreditu zaključenom između JU Pula Sport i Hrvatske poštanske banke d.d. za financiranje izgradnje gradskog stadiona Aldo Drozina
 2. Rješenje o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena potraživanja Grada Pule
 3. Odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu 
 13. Zaključak o provođenju javne dražbe radi prodaje rabljenih osobnih automobila koji nisu u uporabi 
 14. Zaključak o organiziranju obilježavanja Europskog tjedna kretanja u gradu Puli
 15. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (MO Gregovica, Štinjan, Šijana, Monvidal, Stoja, Monte Zaro, Stari Grad, Busoler-Šikići, Vidikovac, Nova Veruda)
 16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Smareglina br. 1, Klasa: 023-01/10-01/41
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Anton Buršić
 18. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Darija Kodarina
 19. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Grad Vodnjan
 20. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave Ur.broj: 443/10 od 08. rujna 2010. godine Javne ustanove Pula Sport
 21. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu Posl.br. P-2635/02
 22. Prijedlog Odluke o proglašenju dijela gradskog groblja Monte Ghiro u Puli kulturnim dobrom od lokalnog značaja
 23. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu