Doneseni akti od 08. travnja do 14. travnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 08. travnja do 14. travnja 2010. godine  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu "Investicijskog programa izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule"
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pula Herculanea d.o.o. Pula
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti Visoke tehničke škole u Puli - Politehnički studij s pravom javnosti Pula
 5. Zaključak o davanju mišljenje na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2010. godini (Prim.mr.sc. Ivica Pavičić-Donkić)
 6. Zaključak o davanju mišljenje na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule u 2010. godini (Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)
 7. Zaključak o davanju mišljenje na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule u 2010. godini (Jelena Vuković)
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključke Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru za 2010. godinu
 9. Odluka o zaključivanju Anexa Ugovora između Grada Pule i Ivana Obrovca o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ulica Sergijevaca br. 32
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenje "Molo Carbone" za javnu raspravu
 11. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Javnoj ustanovi Pula Film Festival za II. fazu adaptacije poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštel br. 2
 12. Odluka o osnivanju Savjeta za mjesnu samoupravu Grada Pule
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 14. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje, te prodaju sladoleda i pića i sl.
 15. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Hrvatske elektroprivrede d.d.
 16. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji pristupne prometnice sa Kraške ulice na Gregovici u Puli
 17. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću
 18. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Međunarodni praznik rada, Prezentacija Zagrebačke županije, Dani sporta)
 19. Izvješće o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec ožujak 2010. godine