Doneseni akti od 02. prosinca do 14. prosinca 2010. godine

U četvrtak, 16. prosinca 2010. godine s početkom u  11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 02. prosinca do 15. prosinca 2010. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog općih akata Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik Standard d.o.o.
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva-k.č.br.zgr.686 k.o. Pula - Biskupija porečka i pulska
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove na talijanskom jeziku "Rin Tin Tin" Pula Klasa:021-05/96-01/35 od 11. travnja 1996. godine
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove-Instituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju odobrenja za izvođenje radova u ljetnim mjesecima za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011 - 2013 godine
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju plana davanja koncesija za 2011. godinu
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i Pravilnika o plaćama i drugim osobnim primanjima JU Pula Sport
 14. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 15. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stanova
 16. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave vezano uz rad prometnog redarstva Grada Pule
 17. Odluka o davanju skloništa br. 69 u Puli, na lokaciji ulica 43. Istarske divizije 12, na uporabu u miru Poreznoj upravi Područni ured Pazin Ispostava Pula
 18. Odluka o kupnji zemljišta - Dario i Josip Diminić
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o preuzimanju imovine bez naknade - HEP d.d., HEP-ODS d.o.o. Pula
 20. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku Posl.br. P-358/08
 21. Zaključak o Izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 22. Zaključak o raspisivanju natječaja za idejno urbanističko rješenje uređenja gradske Rive u Puli
 23. Zaključak o prihvatu prijedloga Nagodbe - Trkulja Iva
 24. Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji automobila
 25. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec listopad 2010. godine
 26. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2010. godine