Doneseni akti od 01. svibnja do 17. svibnja 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 01. svibnja do 17. svibnja2010. godine 1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtići Pula
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula Pola
 3. Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 4. Odluka o imenovanju pridruženih članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 7. Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula
 8. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izradu i implementaciju informacijskog sustava za predškolske ustanove (II i III faza)
 9. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 10. Zaključak o davanju suglasnosti društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula na promjenu - smanjenje cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama cisternom od12 m³
 11. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu za suvlasnički dio stana
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za usluge obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
 13. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana za 2010. godinu
 14. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgranji Brunjakove ulice, dijela Zahtiline ulice i Ulice Sv. Petra u naselju Veli Vrh u Puli
 15. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (MO Kaštanjer, Gregovica, Šijana, Busoler, Monte Zaro, Veli Vrh, Šijana)
 16. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2010. godine
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec travanj 2010. godinu
 18. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 19. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Grad Vodnjan
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Republika Hrvatska
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Jasna Damijanić
 22. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Erdeši Zvonimir