Doneseni akti od 17. rujna do 30. rujna 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 17. rujna do 30. rujna 2009. godine 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec kolovoz 2009. godine
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec kolovoz 2009. godine
 3. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec kolovoz 2009. godine
 4. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanu podnesenom na prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 5. Odluka o davanju skloništa br. 84 u Puli, na lokaciji Stankovićeva 49, na uporabu u miru
 6. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Pule
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Splitska br. 3, 5, 7 i Ravenska br. 6 i 8 u Puli
 8. Odluka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja - Ribarska zadruga Lanterna
 9. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i društva Ladonja d.o.o.
 10. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje radova na izgradnji nastavka prometne površine sa oborinskom odvodnjom, vodovodnom mrežom i javnom rasvjetom prometnice u zoni male privrede Valmarin u Puli
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za pružanje usluge projektiranja rekonstrukcije Kandlerove ulice u Puli sa pripadajućom infrastrukturom
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Macan čorđe
 14. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Riva br. 4
 15. Zaključak o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za drugo tromjesečje 2009. godine
 16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje
 17. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 18. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu posl.br.P-1891/05
 19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2009. godine
 20. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2009. godine