Doneseni akti od 13. studenoga do 03. prosinca 2009. godine

 Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 13. studenoga do 03. prosinca 2009. godine 1. Zaključak o davanju mišljenja na amandman 1. na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 2. Zaključak o davanju mišljenja na amandman 2. na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 3. Zaključak o davanju mišljenja na amandman 3. na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 4. Zaključak o davanju mišljenja na amandman 4. na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 5. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanu na prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade
 6. Zaključak o davanju mišljenja na amandman na prijedlog Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2010. godini
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 17. Zaključak o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 15. Sa(n)jma knjige u Istri
 18. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin" za prethodnu raspravu
 19. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 20. Odluka o sklapanju nagodbe - Zelg Galešić
 21. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Bubalo Milorad
 22. Zaključak o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga i osiguranju novčane tražbine u predmetu Kazalac Nino
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 24. Odluka o izdavanju tabularne isprave za zgradu u Puli, Teslina br. 17 - Mirjana Čurić i dr.
 25. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Razvoj - Božični hand made sajam, JU Pula Film Festival - Prosinac u Gradu, Svečani doček Nove godine u Puli, Avenue d.o.o. - Prosinac u padeli, Udruga Seasplash - Novogodišnji Party)
 26. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Pula Sport na Odluku o početku postupka javne nabave br. 369/09 od 09.11.2009. godine
 27. Zaključak o osnivanju Stožera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
 28. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec listopad 2009. godine
 29. Zaključak o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 31. Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda" za prethodnu raspravu
 32. Odluka o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Pule za 2009. godinu
 33. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih radova dogradnje OŠ Šijana iz Faze I
 34. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu posl.br. P-478/09
 35. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu posl.br.P-1296/05