Doneseni akti od 05. studenoga do 13. studenoga 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 05. studenoga do 13. studenoga 2009. godine 1. Odluka o učešću Grada Pule u podmirivanju naknade za opterećivanje okoliša otpadom za odlagalište građevinskog otpada Valmarin
 2. Zaključak o sudjelovanju Grada Pule u SHAPE projektu u svojstvu pridruženog člana
 3. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o davanju smjernica Stručnom izrađivaču za plansko rješenje
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta - studeni 2009. godine (MO Sv. Polikarp-Sisplac, Gregovica, Veruda)
 5. Odluka o isključenju nekretnina k.č.br. 1882/2, k.č.br. 1882/3 i k.č.br. 1886/4 sve k.o. Pula iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 6. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda radi rekonstrukcije kanalizacije dijela Nazorove ulice
 7. Odluka o davanju suglasnosti SRD "Mandrač - Tivoli" za postavljanje montažnog objekta na k.č.br. 1396 k.o. Pula
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dobrilina 13 (Pula Herculanea d.o.o. )
 9. Odluka o uporabi tvrđave "FORT VERUDELA" u Puli (Morski obrazovni centar Pula)
 10. Zaključak o nedavanju suglasnosti Društvu Pulapromet d.o.o. Pula na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu
 11. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga obitelji osoba stradalih u prometu - "Svjetski dan sjećanja na žrtve prometa")
 12. Odluka o imenovanju glavnog izvođača radova na dogradnji Osnovne škole "Šijana" u Puli
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu