Doneseni akti od 01. srpnja do 15. srpnja 2009. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 01. srpnja do 15. srpnja 2009. godine 1. Zaključak o vremenu trajanja manifestacije 7th Seasplash Raggea Festival - od 16. do 20. srpnja 2009. godine
 2. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("7. Seasplash Raggea Festival", Pula Film Festival, Dan MO Busoler)
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina - lipanj 2009.
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta - srpanj 2009. (MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Nova Veruda, MO Stari Grad, MO Gregovica)
 6. Odluka o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Morina Zahida i dr.
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Marijana Premuž
 8. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Kuhar Nevia
 9. Odluka o ustupanju prava i obveza Društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga s osnova Ugovora o učešću u troškovima gradnje parkirališta zaključenog između Grada Pule i trgovačkog društva Accord Studio d.o.o. Pula
 11. Zaključak o odobrenju rada u produženom radnom vremenu Ugostiteljskom obrtu "P 14" za vrijeme održavanja 56. Festivala igranog filma u Puli
 12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2009. godine
 13. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2009. godine