ITU mehanizam 2021-2027

DOKUMENTI

Urbano područje Pula

 

SRUP Pula vizija - za plakat.jpgSRUP PulaStrategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027. (SRUP PULA)

1. Izrada SRUP-a Pula

 

 

 

2. Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

 

3. Postupak vrednovanja


4. Provedbeni akti SRUP-a Pula


5. Javna rasprava

 

Partnersko vijeće urbanog područja Pula

 

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Pula