14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
D N E V N I R E D

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 25.07.2006.
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula
4.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pulaprometa d.o.o. Pula
5.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2006. godinu
6.Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine
7.Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Puli
8.Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2006. godinu
9.Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2006. godinu
10.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2006. godinu
11.Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
12.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
13.Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Grada Pule
14.Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
15.Donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
16.Donošenje Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pule