13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 29.06.2006.
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Pula d.o.o. Pula
4.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 9. ožujka 2006. godine
5.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. ožujka 2006. godine
6.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 25. svibnja 2006. godine
7.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad Plinarom d.o.o. u poslovnoj 2005. godini
8.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pula Parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. travnja 2006. godine
9.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. svibnja 2006. godine
10.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 9. svibnja 2006. godine
11.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Luka Pula d.o.o. za 2005. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2006. godine
12.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2005. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. sa sjednice održane 26. travnja 2006. godine
13.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2006. godine