10. sjednica Gradskog Vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
19.04.2006. - Deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 21. travnja 2006. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 . Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća od 06., 07. i 08. 03.2006.
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pula Herculanea d.o.o. Pula
4.Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Pule za 2006. godinu
5.Donošenje Odluke o dodjeli:
a) Nagrade Grada Pule u 2006. godini (prof.dr.sc. Miroslav Bertoša)
b) Grba Grada Pule u 2006. godini (bračnom paru Danijeli i Zoranu čorđević)
c) Povelje Grada Pule u 2006. godini (Uljanik d.d. Pula)
6.Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2006. godinu
7.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
8.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005. godini za Grad Pulu
9.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o uvjetima i načinu izrade i realizacije Programa održavanja odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli i Programa održavanja, odnosno rekonstrukcije zgrada u gradu Puli za 2005. godinu
10.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2005. godinu
11.Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Pule za 2005. godinu
12.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2005. godine
13.Donošenje Odluke o visini jednogodišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
14.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za gospodarstvo