7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
7.12.2005. - Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 14. prosinca 2005. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 23.11.2005.
3.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2004. godinu Luke Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Luke Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 25. kolovoza 2005. godine
4.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2004. godinu Pulaprometa d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulaprometa d.o.o. Pula sa sjednice održane 21. srpnja 2005. godine
5.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2004. godinu Pula Herculanee d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanee d.o.o. Pula sa sjednice održane 21. lipnja 2005. godine
6.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju Društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u 2004. godini i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 25. svibnja 2005. godine
7.Donošenje Zaključka o usvjanju Izvješća o poslovanju za 2004. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 14. travnja 2005. godine
8.Donošenje Odluke o privremenom financiranju Grada Pule u prvom tromjesečju 2006. godine
9.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rekonstrukciji građevina čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj prostornim planom
10.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
11.Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Trgovačkog suda u Pazinu
12.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za razvoj
13.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
14.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za plan i financije
15.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti