131. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 130. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
3. Donošenje Zaključka o otpustu dospjelog dugovanja te oslobađanje od plaćanja nedospjelih obveza po osnovi uloženih investicijskih sredstava u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Splitska br. 7
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
5. Donošenje Zaključka o odobravanju prijeboja uplačene pričuve sa najamninom - Drandić Željka
6. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u naselju Ilirija - Šijana u Puli
7. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga sporazuma o isplati naknade štete - Jurcan Mario
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli, iznosu i broju stipendija u akademskoj godini 2008./2009.
10. Donošenje Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
11. Donošenje Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
12. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (Baletna skupina Pirueta Pula)
 

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

- Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa (Opća bolnica Pula)
- Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mutilska br. 47 (Dijabetička udruga Istarske županije - Pula)
- Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Poslovnik Radne grupe za koordinaciju Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
- Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (Uređenje dijela zgrade u Puli, Sv. Ivana 1)

Datoteke