128. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 127. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2008. godinu
3. Donošenje Zaključka o organiziranju manifestacija ("8. Dani antike", "Izvorni sjaj pulske Arene", "Glazbeni projekti škola iz Londona", "Istra-cup 2009", "Kupujmo hrvatsko", "Florija - svetkovina cvijeća")
4. Donošenje Odluke o uključivanju Grada Pule u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS)
5. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Glavaš Željko
6. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju prometnih površina sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dionice Ulice Bože Gumbca u Puli
7. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa i autobusnih stajališta u dijelu Ulice Stoja u Puli
8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Brajković Anton
9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule Jovanović Radosave iz Pule za povrat uplaćene pričuve PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

- Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska 50 i 52 u Puli  
- Donošenje Odluke o davanju stanova u najam
- Donošenje Zaključka o donošenju Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
- Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora