124. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 123. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u siječnju 2009. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec siječanj 2009. godine
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2008. godini
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2009.-2011. godine
6.Donošenje Zaključka o utvrđivanju krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
8.Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Jularić Juro)
9.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Pula Sport za ishodovanje lokacijske i građevne dozvole za gradnju građevine, namjena: sport i rekreacija, na k.č. 540/25, k.č. 540/34 i k.č. 431/1, sve k.o. Pula (SC Mirna)
10.Donošenje Zaključka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja - Dean Žufić
11.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti radi izgradnje novog SN priključka, TS 10(20)/0,4 Kv Arheološki muzej i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o.
12.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području Grada Pule

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
-Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Pula
-Donošenje Odluke o davanju k.č.br. 660/11 k.o. Pula - Opća bolnica Pula
-Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata OŠ Veli Vrh