123. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 122. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.01. do 31.01.2009. godine
3.Donošenje Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2009"
4.Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevina na sustav opskrbe pitkom vodom, te na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
5.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske mreže - 20 kV kabel i NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV "Bože Gumbaca", Klasa: 944-17/08-01/11, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-4 od 04. prosinca 2008. godine
6.Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Ciscuttijeva br. 18 (C.L. STUDIO d.o.o.)
7.Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Brekalo Ana)
8.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Obrta "SIB"

PREDLOŽENA DOPUNA DNEVNOG REDA:

-Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 20. veljače 2009. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata Osnovne škole "Veli Vrh")
-Donošenje Zaključka o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskom objektu - Caffe baru Red Carpet
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Valovine 22 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Stankovićeva 8 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Orban 10 u Puli