118. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 117. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.12. do 31.12.2008. godine
3.Donošenje Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2009. godinu
4.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama Evidencijski broj nabave 1/09
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Evidencijski broj nabave 2/09 E-VV
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge zdravstvenih i veterinarskih mjera Evidencijski broj nabave 3/09 E-VV
7.Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora, Klasa: 372-03/08-01/29, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0387-08-2 od dana 02. listopada 2008. godine
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2009. godinu
9.Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (Natječaj za prodaju nekretnina održan 20. siječnja 2009. godine)