115. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 114. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. prosinca 2008. godine (Zaključak o usvajanju Pisma namjere o osnivanju ECPD Regionalnog centra za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja sa sjedištem u Puli)
3.Donošenje Zaključka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika
4.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću
5.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01.11.2008. godine do 30.11.2008. godine
6.Donošenje Zaključka o odobrenju rada ugostiteljskim objektima za doček Nove 2009. godine
7.Donošenje Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
8.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta - prosinac 2008.
9.Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja vodoravne prometne signalizacije
10.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu pružanja usluge opskrbe električnom energijom za 2009. godinu, Evidencijski broj: 15/08
11.Donošenje Zaključka kojim se zakupniku Grada Pule, "MAMUT" d.o.o. iz Osijeka, odobrava povrat uplaćene pričuve za poslovni prostor u Puli, Trg Portarata 4
12. Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Milotić Darku iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Scalierova 12
13.Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Vranek Barici iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Braće Levak 32
14.Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Čanić Uravić Kseniji iz Pule, odobrava povrat uplaćene pričuve za stan u Puli, Rakovčeva 39
15.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Jelenaca Ivo iz Pule
16.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Maksim jet d.o.o. iz Pule
17.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Krizmančić Lilia iz Pule
18.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Colgraph d.o.o. iz Pule
19.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje nekretninom k.č. 709/16 k.o. Pula (Osnovna škola-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi")
20.Donošenje Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Projekt uspostave bežične mreže grada Pule)
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Financiranje prevoditelja znakovnog jezika)
•Donošenje Odluke o davanju zemljišta na korištenje i davanju vlasništva za provedbu javne nabave radi izgradnje parkirališta društvu Pula Parking d.o.o.
•Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Božićni hand made sajam")
•Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju drugog kolnika sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dionice Ul. Prekomorskih brigada u Puli
•Donošenje Zaključka o avansnom prijenosu sredstava (rekonstrukcija i dogranja DV Zvjezdice u Šijani)