113. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 112. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u listopadu 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec listopad 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec listopad 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom predmetu Posl.P-732/08 (Stambolija Tihomir)
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Evidencijski broj: 1/08
7.Donošenje Zaključka o uređenju osnovnih pretpostavki za osnivanje prava služnosti, osnivanju prava služnosti i visini naknade za korištenje i služnost nekretnine radi izgradnje i polaganja telekomunikacijskih vodova i pripadne infrastrukture u Gradu Puli
8.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina, Klasa: 944-05/08-01/82, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-8 od 13. studenoga 2008. godine
9.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave podobne za uknjižbu pomorskog dobra na području kupališta Valkane
10.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske mreže - 20 kV kabel i NN mreža iz TS 10(20)/0,4 Kv "Bože Gumbaca"
11.Donošenje Zaključka o sukladnosti stjecanja prava vlasništva na nekretninama s interesima Grada Pule - Esad Koristovic
12.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Borisa i Dragana Lazarića
13.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Vidaković Savo i dr.
14.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Komazec Frimel Marija
15.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ušić Aldo
16.Donošenje Zaključka o usvajanju Informacije o radu Povjerenstva za izradu Kriterija za sufinanciranje predškolskih ustanova drugih osnivača u gradu Puli
17.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Monte Zaro"
18.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Giuseppina Martinuzzi"

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 02. prosinca 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport o početku otvorenog postupka javne nabave za radove izgradnje Gradskog stadiona "Aldo Drozina" I faza)
•Donošenje Zaključka o davanju podrške prijedlogu za odgodu primjene pojedinih odredaba Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 87/08, 96/08 i 116/08)
•Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za dodatne javne radove na rekonstrukciji kotlovnice OŠ Kaštanjer, Evidencijski broj nabave 5/08
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Spinčićeva 2, u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Viktora Cara Emina 2, u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Varaždinska 35, u Puli
•Donošenje Odluke o dodjeli mjesečnih pomoći korisnicima stalne pomoći s prebivalištem u Gradu Puli
•Donošenje Odluke o uspostavljanju privremenog upravljanja - nekretnine k.č.br. 3949/2 i k.č.br. 3949/3 obje k.o. Pula
•Donošenje Odluke o prihvatu ponude za kupnju stanova na području Grada Pule dostavljenu od ponuditelja NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o.