112. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 111. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/08-01/239, Urbroj: 2168/01-01-00-0019-08-4 od dana 16. listopada 2008. godine
3.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Jakšić Emica
4.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Banković Mirjana
5.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Giardini d.o.o. Pula
6.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Ivančić Jakov

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o odobrenju rada ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 14. Sa(n)jma knjige u Istri
•Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli na adresi Forum 13 i Kapitolinski trg 1, udruzi "Sa(n)jam knjige u Istri"
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Marulićeva 33, u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Verudela 6, u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Mutilska 62 i Mutilska 64, u Puli