111. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
D N E V N I R E D:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 110. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule u 2009. godini
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2009. godinu
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini za Grad Pulu
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2009. godini
6.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2009. godini
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2009. godini
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za kulturu Grada Pule u 2009. godini
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
11.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
12.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Gimnazija Pula - edukacija učenika u UE Parlamentu)
13.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju raskrižja Ulice Prekomorskih brigada sa odvojkom Gumbacove ulice u Puli
14.Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o obavljanju javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu pružanja usluge sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula, Evidencijski broj nabave 01/08
15.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za treće tromjesečje 2008. godine

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina - rujan 2008.
•Donošenje Odluke o davanju na uporabu dijela zelene površine unutar ograđenog prostora ispred objekta Centra gradskih udruga "Rojc" (manifestacija "Godina Winnetoua - godina sna o slobodi")