Upravni odjel za prostorno uređenje

p.o. gradonačelnika pročelnik
 

Giordano Škuflić

Adresa: Pula, Forum 2
Telefon 052/ 371-802
Fax 052/ 371-892

Djelokrug

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

  • poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,

  • poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,

  • geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

  • poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,

  • s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,

  • poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.

U Upravnom odjelu sistematizirano je 14 radnih mjesta s 21 izvršiteljem.

Ustrojstvo

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za prostorno uređenje jesu: