Upravni odjeli i službe

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i poslova državne uprave prenesenih na Grad Pulu, Gradsko vijeće osniva upravne odjele i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu.

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravna tijela Grada jesu:

Radno vrijeme upravnih odjela i službi

Dnevno radno vrijeme (ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom) upravnih tijela Grada Pule je od 08.00 do 16.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima grada je: ponedjeljkom i petkom od 08.30 do 11.30 sati i srijedom od 13.00 do 16.00 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice određuje se: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 08.30 do 15.00 sati, te utorkom od 12.00 do 16.00 sati.