Porez na nekretnine

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima - Porez na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 – u daljnjem tekstu: Zakona), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, propisano je da su od 01. siječnja 2018. godine jedinice lokalne samouprave (dakle i Grad Pula-Pola), u obvezi uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor. Razlika između komunalne naknade i porez na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja i koeficijent dobi nekretnine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

  • da je predmet oporezivanja nekretnina (nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori, ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).
  • da je porezni obveznik:
    - svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i 
    - nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu Općine, Grada ili Županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat (u kojem slučaju članovi kućanstva solidarno jamče za naplatu poreza poreznom obvezniku). Samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza kada je pravnim poslom prenio obvezu plaćanja poreza na nesamostalnog posjednika. Ako je vlasnik nepoznat, te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe Zakona smatra poreznim obveznikom. Iznimno, ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak, 
  • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
  • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
  • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je  od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika) primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.
  • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Odredbom članka 59. Zakona propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave).

U cilju da evidencije o nekretninama budu u potpunosti točne, a time i buduće porezne obveze ispravno utvrđene, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području grada Pule (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor,  zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na obrascima, koji se mogu preuzeti sa službene internetske stranice Grada Pula-Polawww.pula.hr

Popunjeni i potpisani obrazac vratite osobno predajom u pisarnicu Grad Pule-Pola, Stara tržnica 2. ili putem pošte na adresu Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2. ili elektoničkim putem (skenirano sa potpisom) na e-mail adresupne@pula.hr 

Moramo istaknuti da je Zakonom propisana mogućnost da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, da će se porezna obveza utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pula-Pola. Eventualnu potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute možete zatražiti slanjem upita na e-mail adresupne@pula.hr, telefonskim putem kod osoba zaduženih za komunikaciju na brojeve telefona 052/371-803, 052/371-823 i 052/371-832 ili osobno u uredovno radno vrijeme na adresi Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2, II kat soba br. 48 i 50 (ponedjeljak i petak od 08,00-11,00 sati, srijeda od 12,30-15,30 sati).
                                                                             
Grad Pula-Pola
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Obrasci