Prezentirani prijedlozi Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2018

Zainteresirani građani jučer su u Komunalnoj palači poslušali javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule (PPUG-a Pule) i Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule (GUP Grada Pule) koje su izložili predstavnici izrađivača planova - tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Osnovni cilj Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule bio je kroz analizu mogućnosti i ograničenja, s obzirom na odredbe Zakona i odredbe Prostornog plana Istarske županije, preispitati postojeća planska rješenja vezano za niz tematskih područja u skladu s Odlukom o izradi plana od kojih je, za građane možda najznačajnije, ono vezano uz utvrđivanje uvjeta i mogućnosti gradnje unutar zona predviđenih za urbanu sanaciju za koje je područje preispitana te predložena i djelomična korekcija postojećeg građevinskog područja u svrhu stvaranja logičnih urbanističkih cjelina.

U postupku izrade Prijedloga izmjena i dopuna Grad Pula prikupio je više od 100 zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji su se u proteklom periodu očitovali na različite dijelove važećeg plana te ih je dostavio stručnom izrađivaču, kako bi se napravila analiza mogućnosti i ograničenja sukladno čemu je i izrađen Prijedlog plana za javnu raspravu.

Isto tako osnovni cilj Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule bio je kroz analizu mogućnosti i ograničenja, s obzirom na odredbe Zakona, i PPUG-a Pule (posredno i PPIŽ-a), preispitati postojeća planska rješenja vezano za niz tematskih područja također sve u skladu s Odlukom o izradi plana.

U sklopu izrade prijedloga plana analizirani su svi pristigli zahtjevi pravnih i fizičkih osoba, nastavno na mogućnosti i ograničenja te izrađen Prijedlog plana za javnu raspravu koji je i prezentiran u sklopu održanog javnog izlaganja.

Predstavnici izrađivača planova i Grada Pule nakon javnog izlaganja prijedloga Izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova odgovorili su na sve upite građana te ponovili da javne rasprave, koje su započele 1. ožujka traju do 15. ožujka 2018. godine do kada građani i svi ostali zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedloge Izmjena navedenih planova u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2, I kat, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 sati kao i na službenoj web stranici Grada Pule, www.pula.hr.

Nadalje uputili su građane da u periodu trajanja javne rasprave, sve prijedloge i primjedbe dostave u pisanom obliku na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2 ili u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr, odnosno osobnim dolaskom u Upravni odjel, soba 10.

Potrebne informacije i pojašnjenja svi zainteresirani mogu dobiti i pozivom na sljedeće kontakte: 052/371-806 (Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule), te na broj telefona 052/371-850 (Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule).